protoprofessionalisering

protoprofessionalisering van onteigening

De heren Drs. A.J. Gorter(D66), A.A.G. van Mierlo(PVDA) en Paul Rüpp(CDA) zijn blij met de samenwerking.

mp3: projectontwikkelaar , College: “Wij doen dit om de regie te houden.”

“Meeste stemmen gelden” is zowat de domste procedure om de democratie vorm te geven. Democratie houdt niet in dat “meeste stemmen gelden”, maar dat bestuurders democraties gecontroleerd worden en zonodig naar huis gestuurd worden. Voorts dienen bestuurders bij voorkeur en zo mogelijk vakmensen te zijn, die in het gewone leven hun sporen aantoonbaar verdiend hebben.

citaat uit de afscheidsrede “Verkiezingen, Het kan en moet beter!” van Harrie de Swart Hoogleraar filosofie en wiskunde van de Universiteit van Tilburg.prof.dr. H.C.M. de Swart

laatste-snik
Het bestemmingsplan Castellum Oud Heusden heeft twee procedures die parallel aan elkaar lopen. De bestemmingsplan procedure zou de planologische kanten van het bestemmingplan moeten belichten en de onteigeningsprocedure moet de onteigening volgens de onteigeningswet laten verlopen. In de periode 2002 tot 2004 werden er foldertjes in de brievenbus gevonden met uitnodigingen voor een barbecue feestje en er werden uitnodigingen voor een bewonerscommissie verstuurd. De gele ogenschijnlijk onschuldige foldertjes deden eerder aan een kinderfeestje denken dan aan een sloopplan. In januari 2004 kreeg ik pas van mijn buurman te horen dat er een sloopplan voor onze wijk klaar lag. Met behulp van blokken dozen werden de bewoners voor de gek gehouden en kregen zij de kans om ideeën voor de nieuwbouw te geven. In werkelijkheid is dit gewoon een juridische truuk om later tegen de rechter te kunnen zeggen. “Alles is in samenspraak met de bewoners gegaan. Wij hebben de ideeën van de bewoners zelfs verwerkt.” Zodra een burger een blok in zijn hand pakt duikt er een fotograaf van de krant op en maakt een foto van deze handeling. De inspraak van de burger is een wasse neus. Burgers zijn uit het bewonerscommittee gestapt omdat er tijdens de vergaderingen geen relevante onderwerpen werden besproken. Ik citeer een van de mensen “Wij zaten gewoon koffie te drinken en onze tijd te verspillen!” De verborgen agenda van de gemeente en de woningbouwcorporatie is duidelijk bij het artikel uit de Volkskrant van 19 augustus 2005 met de titel: “sloopbonus voor directie van woningcorporaties”. Naast de hoge salarissen krijgen de heren ook nog een bonus om woningen te slopen. Achterstallig onderhoud, slopen en nieuwbouw is de nieuwe manier om winst te maken. De ambtenaren van de gemeente worden door juristen met cursussen klaargestoomt om de juridische afwikkeling zo sluw mogelijk in elkaar te zetten. Met behulp van het gemeenschapsgeld worden hele dure adviesbureaus en advocaten ingehuurd om de overmacht zo groot mogelijk te maken. Toen ik zelf een advocaat in handen nam en die liet opbellen gaf de gemeente in de begin periode het standaard antwoord “Wij weten helemaal niet zeker of het sloopplan door gaat. U hoeft zich nog helemaal niet ongerust te maken.” Er is juist alle reden om je ongerust te maken want als je een dag te laat bent met het indienen van een zienswijze ben je jouw beurt kwijt en walsen de advocaten met bruut geweld over je heen. Je bent dus verplicht om ieder kranten artikel door te lezen want anders mis je de boot. Stichting Woonveste wil haar verwaarloosde huurhuizen slopen en er een nieuw appartementen complex voor in de plaats bouwen. Omdat dit zo belangrijk voor stichting Woonveste is, zijn zij de initiatiefnemers van het sloop plan. De belangenverstrengeling tussen de gemeente en de woningbouwcorporatie is heel groot. Ik citeer uit de Volkskrant van 25 september 2008: “Het incestueuze systeem van projectontwikkelaars, bouwers, financiers en gemeenten nekt zich nu.” De gemeente Heusden is tekort gekomen in het verstrekken van informatie aan de bewoners van Oudheusden. Ik citeer het rapport van de Nationale ombudsman dr. A.F.M. Brenninkmeijer: “De klacht over de onderzochte gedragingen van de gemeente Heusden is gegrond wegens strijd met het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking.” De mensen hebben helemaal niet gevraagd om door het 17,5 meter hoge gebouw in de schaduw te komen. Bejaarde mensen uit de Suitbertusstraat verlieten huilend hun huis omdat zij bang waren dat de Castellum bewoners van boven in hun slaapkamer zouden kijken. Een dame uit de Robrechtstraat heeft zelfs een hartaanval gekregen door de extreem hoge druk van PVDA wethouder van Mierlo. Bovendien krijgt de omgeving dan veel last van de horizonvervuiling van de lelijke nieuwe flat ten opzichte van het historisch oude Heusden. Het gaat ten slotte alleen om de winst van woning- bouwvereniging Woonveste waar het hoge salaris van Aart Jan Gorter van betaald kan worden. Meneer Gorter komt uit de provinciale staten van provincie Brabant zodat zijn oude collega’s wel een bliksemsnelle en vooral slordige bestemmingsplan procedure hebben georganiseerd. Tot slot kunt u in de jurisprudentie van de rechtzaak van Alfons Mariën met EHRM zaaknummer 46046/99 lezen dat de onteigening in het algemeen in strijd is met de rechten van de mens (Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 46046/99 Marien, judgment of 03/11/2005, final on 03/02/2006). bestemmingsplan “Castellum” RvS zaaknummer 200807311-1

uitspraak 34892

verboden toespraak

mp3: projectonwikkelaar heeft een hekel aan zielige mensen

mp3: de inhoud van de krant: hoofddirectie

mp3: valse beschuldiging

raadsvergadering 23 juni 2009: De auditcommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en is tot de conclusie gekomen dat het een puinhoop is. Volgens wethouder van Mierlo is er 10 miljoen euro uit de algemene reserve opgemaakt. Raadslid van den Hoven merkte terrecht op: “Wij hebben boven onze stand geleefd.”vastgoed onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie

Ik heb me wel verwonderd over de taalkundige acrobatiek die de firma HOUTHOFF BURUMA zich getroost om eenvoudige mensen de wind in de broek te jagen. HB-stunt

Zienn heeft ook interesse in de onteigening! ZIENN is een organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe. Er werken zo’n 400 medewerkers. ZIENN ondersteunt mensen die thuis- of dakloos zijn, dat dreigen te worden of in een crisissituatie terecht zijn gekomen.

 

hulp bij de verdediging tegen onteigening machtsmisbruik:             audaces fortuna iuvat

Advertenties

scheidingstraat

loco-burgemeester
geen antwoord op 19 maart 2009

Ter attentie aan de Burgemeester van Heusden,
Alsmede ter attentie aan de Raad van State RvS nummer 200807311/1/R2
Drs. H.P.T.M. Willems burgemeester gemeente Heusden
Postbus 41,
5250AA  Vlijmen
Heusden, 23 januari 2009
Hoogedelgestrenge Heer Willems,

 
De gemeente Heusden schrijft op eervolle wijze over het vertrek van onze loco-burgemeester en wethouder Ben Groen het volgende: “Ben Groen uit Vlijmen stopt als wethouder van de gemeente Heusden. Afgelopen dinsdag maakte hij bekend dat hij op 2 februari a.s. een punt zet achter zijn politieke carrière. Groen begint een eigen adviesbureau. Heusden Eén beraadt zich momenteel over de opvolging. Ben Groen besloot tot zijn vertrek, omdat hij naar eigen zeggen ‘op zijn hoogtepunt wil stoppen’. Groen is sinds 1986 in de politiek actief. In dat jaar kwam hij namens het CDA in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Vlijmen. Van 1988 tot 1997 was hij in Vlijmen wethouder namens die partij. Na de herindeling was hij van 1999 tot 2001 wethouder namens Heusden Eén. Na een periode van vijf jaar raadslid, werd hij vervolgens in 2006 opnieuw wethouder namens die partij. Ben Groen neemt op vrijdag 6 februari a.s. officieel afscheid.”

Ik ben zeer verontrust over het gerucht dat wethouder Groen, onze loco-burgemeester, in de Scheidingstraat van Elshout het agrarisch stuk grond met 7 huizen wilde laten volbouwen waarmee de agrarische grond zo’n 1,5 miljoen euro meerwaarde krijgt. Ook tijdens het HTR interview werd naar dit gerucht verwezen. De bouw zou zonder de vereiste bouwprocedures, vergunningen, in strijd met het bestemmingsplan, bouwverordening, etc. en zelfs op grond van anderen worden uitgevoerd. Klopt dit? Graag duidelijkheid daarover. Ook vanuit Sint Oedenrode ontving ik het gerucht dat om op het perceel in de Scheidingstraat te kunnen bouwen  er over een lengte van zo’n 30 meter een zeer oude beukenhaag is gerooid in strijd met het bestemmingsplan en dat die in Sint Oedenrode illegaal is aangelegd in strijd  met het bestemmingsplan om ook daar zo’n 2 miljoen euro onrechtmatige meerwaarde gerealiseerd te krijgen. Klopt dit? Graag duidelijkheid daarover. Zou dit aanmatigend optreden van gezagsdragers genoemd kunnen worden? Dan moet ik ook denken aan de woorden van wethouder A.A.G. van Mierlo tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2008: “Geachte Raad, geeft u alstublieft goedkeuring aan het onteigeningsbesluit van Robrechtstraat 19 want anders steekt de desbetreffende persoon 5000 euro extra in zijn zak.” Gezagsdragers kunnen zich kennelijk veel permiteren en een burger, die zijn rijtjeshuisje probeert te behouden, wordt afgeschilderd als een zakkenvuller.

Hoogachtend,

 
R.H.B. van Uden, Robrechtstraat 19, 5256GN  OudHeusden gemeente Heusden

Hulde van de Scherper 

omroep brabant 

Hulde van het Brabants Dagblad

De Heusdense ANTIDATERINGSTRUUK!

In de Scherper van 4 februari 2009 staat de vrijstelling:

Vrijstelling Bestemmingsplan

Bij het college van Heusden is het volgende verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan, op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening binnengekomen:

Naam: M.J.M. Brok

Adres : Maijweg 14

Woonplaats: Elshout

Betreffende het bouwen van een woonhuis

Bouwadres Scheidingstraat in Elshout

Bestemmingsplan Elshout herziening 2006

Behandelend ambtenaar E. Dinslage

Procedures

Hiierop zijn procedures 1 en 2 van toepassing. De stukken kunnen worden ingezien via de website van de gemeente Heusden en op afspraak in het gemeentekantoor van Vlijmen vanaf 20 juni 2008 voor een periode van twee weken. Idereen wordt hierbij in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze kenbaar te maken.

 
Een bouwvergunning wordt aangevraagd en tegelijkertijd goedgekeurd:

Ing. R.H.B. van Uden

Robrechtstraat 19

5256GN  Oudheusden gemeente Heusden

Ter attentie aan de Burgemeester van Heusden,

Drs. H.P.T.M. Willems burgemeester gemeente Heusden

Postbus 41,

5250AA  Vlijmen

Heusden, 26 maart 2009

Hoogedelgestrenge Heer Willems,

Ik heb uw brief op 19 maart 2009 in goede staat ontvangen. Tevens heb ik de Nationale Ombudsman op de hoogte gebracht van het feit dat ik nu wel een inhoudelijk antwoord van u heb ontvangen op mijn brief van 23 januari 2009. Het dossier van mijn klacht bij de Nationale Ombudsman is daarom op mijn verzoek gesloten.

U verklaart dat de bouw aan de Scheidingsstraat op een vrijstellings bevoegdheid berust. In artikel 15 WRO wordt deze mogelijkheid inderdaad gegeven mits de gemeente aan de juiste voorwaarden heeft voldaan. Zo moet de vrijstellingsbevoegdheid openbaar gepubliceerd en ter inzage worden gelegd.

In de procedure regels conform afd 3.4 AWB ten aanzien van een binnenplanse ontheffing staan de beroepsmogelijkheden van belanghebbenden. Indien een belanghebbende het niet eens is met het door burgemeester en wethouders genomen besluit omtrent een ontheffing kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Burgemeester Willems, geeft u niet een ondemocratische uitleg aan de vrijstellingsbevoegdheid? Belanghebbenden hebben niet de kans gekregen hun zienswijze op uw vrijstellingsbevoegdheid in te dienen omdat deze bevoegdheid niet openbaar gepubliceerd is. Is mijn visie juist of niet?

Hoogachtend,

R.H.B. van Uden

Bijgesloten: procedureregels conform afd 3.4 van AWB

—————————————-

Ter attentie aan de Burgemeester van Heusden,
Drs. H.P.T.M. Willems burgemeester gemeente Heusden
Postbus 41,
5250AA  Vlijmen

Heusden, 11 mei 2009

Betreft: uw brief met kenmerk B200903705 van 6 mei 2009
Hoogedelgestrenge Heer Willems,
Van de gepubliceerde vrijstelling in de Heusdense courant op 23 november 2007 neem ik goede nota. De “vrijstelling” is door de gemeente verleend op basis van artikel 15 WRO en slaat op een binnenplanse vrijstelling. Zo’n binnenplanse vrijstelling geeft geen toestemming om op agrarische grond illegaal te bouwen.  Voor zo’n grote ingreep zou het bestemmingsplan moeten wijzigen. Bovendien heeft de heer Brok totaal anders gebouwd dan op de tekening staat aangegeven. Ook tijdens de hoorzitting van familie van Dijk is over een afstand van 10 meter gesproken. Hiermee is feitelijk bewezen dat de gemeente Heusden zich helemaal niet aan de wet wil houden en buitengewoon slordig de verplichte procedures afhandelt.

U schrijft in uw brief “Verdere reactie hoeft u van gemeentezijde dus niet meer te verwachten.” Ik heb persoonlijk geen schade van de illegale bouw in de Scheidingsstraat maar ik maak mij als burger wel zorgen over de manier waarop burgers behandeld worden. Ik heb als Nederlands staatsburger toch het recht hier vragen over te stellen? Mijn brief van 16 januari 2004 heeft u ook nooit beantwoord terwijl dit toch behoort tot uw taken als hoofd van de gemeente. 

Door middel van het onderzoek van de Nationale Ombudsman met rapportnummer 2006/0015  heb ik eind 2006 een antwoord op enkele punten gekregen. Dit verdient zeker geen schoonheidsprijs. Er is bij normovertreding van de overheid sprake van een gevoel van onmacht en een gevoel dat er iets mis is. Het zou prijzenswaardig zijn als de gemeente Heusden dit onrustige gevoel bij de burgers weg zou nemen door middel van een correct beleid.

Met vriendelijke groet,
 

Ing. R.H.B. van Uden

Bijgesloten:
– plankaart bestemmingsplan Elshout
– publicatie vrijstelling bestemmingsplan J.A.M. Brok

http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten_db/rapport.asp?rapportnummer=20060015

De Scherper 21 jul 2010:

KENNISGEVING VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLANNEN EN PROJECTBESLUITEN

Het college van Heusden maakt op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens is een aantal bestemmingsplannen en projectbesluiten voor te bereiden.

De voor te bereiden bestemmingsplannen zijn:

Het Wielblok, Achterweg in Herpt, Dillenburglocatie in Drunen, Theodorus Rijckenstraat in Elshout, Scheidingstraat in Elshout, Koesteeg in Nieuwskuijk, Geluidsgezondeerde bedrijventerreinen 

horst

verkiezingen

willems

brief aan de burgemeester van januari 2004 : geen antwoord

offer

Kroon Besluit

Hannie van den Dungen van de partij Heusden 1 geeft af op de Groenen, HTR 6 maart 2010:  
Willems doet gezellig thuis aangifte tegen De Groenen, HTR 6 maart 2010:  
Op 16 maart kijkt de Officier van Justitie om 11:39:08 uur.
Op 5 augustus 2010 bezoek van agent C.M. Libregts, PL21XO 2010024341-1
Om 12:00 uur werd ik achtervolgd door een agent in burger. Het bleek een hele aardige   mevrouw te zijn die onmiddellijke haar pasje liet zien. Haar naam is C.M. Libregts van de politie regio brabant-noord, district meierij, D1 – Districtelijke opsporing
Vogelstraat 41, Postbus 90163, 5200 ME ‘s-Hertogenbosch
Libregts: Ik zou u graag een uitnodiging willen overhandigen.
vanUden: Deze uitnodiging neem ik niet aan. Ik heb geen verklaring af te leggen.
Libregts: Mag ik binnen komen om schriftelijk vast te leggen dat u geen verklaring wilt afleggen?
vanUden: Nee, ik wens u een hele prettige middag!
Libregts: U ook een prettige middag!
Ook Bianca van Dijk Fitters van de Groenen Heusden heeft geen verklaring af te leggen.
Op 6 augustus 2010 bezoekt de Officier van Justitie de site om 12:57:17 uur. 
 

warfaretechnology

warfaretechnology

The Golden Age Of A JWs Warfare Technology!

by TowerWatcher710@aol.com

  I wish to extend my appreciation to the United States Marine Corp., United States Air Force, United States Army, United States Navy for their web-sites and Taylorcraft Corporation, for their assistance and E-mails therefore providing a mountain of reliable and historical evidence for this report. This report was (Notarized) in the State of Florida, October 28th, 2004.

This article was (not) written to judge the Watchtower Society, or Jehovah’s Witnesses as to any of their Christian beliefs. This report is presented to show that while the Watchtower Society and Jehovah’s Witnesses condemn war or any such involvement in warfare, it was indeed one of their own devout ministers who was instrumental in the production of weapons of mass destruction specifically during WW2.

Clarence Gilbert Taylor, founder of the (Taylorcraft) Corporation, and who set up nine different companies in the mass production of warfare technology was a (devout) Jehovah’s Witness, along with his wife (Josephine), who was also a true Jehovah’s Witness.

Clarence Gilbert Taylor was born on September 25th, 1898, and the Taylor Brothers Aircraft Company was started in the late 1920s, with Clarence and his brother Gordon.

Onetime barnstormers the brothers had designed and were attempting to market a two-seat mono- plane called the “Chummy” when Gordon was killed in a plane crash in 1928. A photo of Clarence G. Taylor can be seen here and history:
http://www.taylorcraft.org/history.html

And a picture of the “Chummy” airplane can be seen here:
http://www.aerofiles.com/taylor-chum.jpg

The first document I found stating that Clarence G. Taylor was a (devout) member of Jehovah’s Witnesses was presented by the Taylorcraft Corporation themselves. Around 1939 Taylor was documented as a (devout) Jehovah’s Witness. Go here and look at the top of page 3:
http://www.taylorcraft.org/taylorcraft_wfah_1956.pdf

Listed between the years of 1939 and 1942, Taylorcraft manufactured the Army TG-6 Glider, and a listing of this can be found at this website and by scrolling 3/4 of the way down and searching under (Manufacturer’s Codes), look for manufacturer’s codes starting with the letter (T). Go here:
http://rwebs.net/avhistory/acdesig/usnavy.htm

To see a picture of the Taylorcraft Army TG-6 Glider, Go here and scroll 3/4 of the way down and look for the plane under an old picture with a high tower 51 pictures down: Go here:
http://www.airfields-freeman.com/TX/Airfields_TX_FtWorth_NW.htm

Here is a listing of the Military Squadrons that used Taylorcraft planes:
UNITED STATES ARMY:
Taylorcraft Squadron (#651)/ Taylorcraft Squadron (#652)/ Taylorcraft Squadron (#653)/ Taylorcraft Squadron (#654)/ Taylorcraft Squadron (#655)/ Taylorcraft Squadron (#656)/ Taylorcraft Squadron (#657)/. Illustrative drawings of all of these squadrons may be found at this web-site, and by scrolling 1/4 of the way down. Squadron numbers are listed in BLUE. Go here:
http://www.rafweb.org/SqnMark618-695.htm

Taylorcraft Auster III War-props: Go here:
http://www.warprops.com/pag73.htm

For reasons of supply, the Army ordered its light planes most of which were simple military conversions from standard civilian aircraft, from several different manufacturers. (1)The Taylorcraft Aviation Corporation. (2)The Aeronca Aircraft Corporation. (3)The Piper Aircraft Corporation. (4)and the Stinson Division of Voltee. Agitation for better air observation grew in intensity, led by chief of Field Artillery, Major General Robert M. Danford. This attracted the attention of the three leading light aircraft manufacturers: Aeronca, Taylorcraft, and Piper. They got into the act and placed one or more civilian aircraft with company pilots, at the disposal of every senior commander in every large scale Army maneuver conducted. See this web-site and check papagraph 1.
http://www.armyavnmuseum.org/history/war/ww2/grasshoppers2.html

Pictures of Taylorcraft L-2/0-57, Go here:
http://www.warbirdalley.com/l2.htm

Pictures of the Taylorcraft L-2M Grasshopper: Army photos museum, Go here: http://www.wpafb.af.mil/museum/air_power/ap4.htm

Pictures of Taylorcraft Army Planes here and see paragraph 2
http://www.cavanaughflightmuseum.com/Aircraft/L3-B/Page1.html
http://www.popularaviation.com/PhotoGallery/692.jpg
http://www.popularaviation.com/PhotoGallery/1766.jpg

Taylorcraft BC12-65: http://www.airliners.net/open.file?id=188118

TaylorcraftBC12D: http://1000aircraftphotos.com/HighWingMono/1669.htm

Taylorcraft BC12D: Go here:
http://www.oldrhinebeck.org/aircraft/Taylorcraft%20BC-12D.htm

Taylorcraft L Series, Go here:
http://www.designation-systems.net/dusrm/app1/lb.html

Taylorcraft Official Records for Parts for CG4A Military Gliders: Go here: http://www.taylorcraft.org/A-746.pdf

Taylorcraft XTG-6: See 4th picture down, Go here:
http://www.ww2gp.org/training.htm

Taylorcraft Photos of Military Gliders, Look under CD No.3 Various Gliders, just past 1/2 the way down: Go here:
http://www.flight-manuals-on-cd.com/Gliders.html

UNITED STATES AIR FORCE:

The Royal Air Force information. Read paragraph 3. Go here:
http://www.stedmundsbury.gov.uk/sebc/visit/rafhist.cfm

Taylorcraft United States Air Force Serial Numbers Official Records. Taylorcraft impressed or converted from civilian airplanes and made them into Military airplanes. Scroll 3/4 of the way down and look for Taylorcraft: Go here: http://home.att.net/~jbaugher/1943_1.html

Taylorcraft United States Air Force Designation Numbers. Its the first listing. Go here:
http://www.worldmiltair.co.uk/lists/ddddd/aaaadaaaaj020.htm

UNITED STATES NAVY:

Designated Naval Abbreviations. Go here and look under lettered box at 3rd listing in bold letters, and look for (Taylorcraft). Go here:
http://www.history.navy.mil/books/OPNAV20-P1000/T.htm
]
United States Navy, Including United States Marine Corp. And The United States Coast Guard And Civil Air Patrol, 1922-1962: Go here and scroll about 1/2 the way down and Taylorcraft is listed between 1942 and 1946: Go here:
http://www.personal.psu.edu/users/d/o/dob104/aviation/us/system.html

The Taylorcraft (Glomb), stands for Glider Bomb. Go here for pictures and information:
http://www.designation-systems.net/dusrm/app1/lb.html

Women in the Military also flew Taylorcraft Warplanes. Go here:
http://www.twu.edu/wasp/Brown_Betty.pdf
http://www.twu.edu/wasp/Gilman_Margaret.pdf
http://www.marchfield.org/waspweb.html

In 1942 Taylor set up the (Gibson Refrigerator Company), at Greenville, Michigan, to build CG4A Military Gliders, and weapons of mass destruction. Gibson Refrigerator Company manufactured about 1700 refrigerators for the military housing department. However, under the direction of C.G. Taylor, the Gibson Company also contracted and manufactured the following: 

1. Incendiary Bombs
2. Chemical Bombs
3. Chemical Bomb Clusters
4. Anti-Aircraft Guns
5. Navy Practice Bombs
6. Aircraft Parachute Flare Bombs
7. Bomb Shackles
8. Jettison Aircraft Fuel Tanks
9. Liberator Bomber Wing Flaps
10. Computer Parts for Large Caliber Anti-Aircraft Guns and Shipboard Guns
11. Engine Parts for Aircraft and Tanks
12. Bomb Housing Band Sets
13. Bomb Sight Lens Polishers
14. CG4A Bomber Gliders

15. Mustard Gas

The Memories of the Gibson Refrigerator Company can be found at this web-site, and paragraphs 33 and 34 mentions how C.G. Taylor took over to train, tool, and oversee the companies operations for the CG4A Bomber Gliders. Go here: http://www.fightingfalcon.com/grc.htm

(If you click on (NEXT) at the bottom of the web-site page, it will give you the history of Gibson Refrigerator Company, and provides (pictures) of C.G. Taylor).

Historical pictures, newspapers, articles, records, and so forth can be found at this web-site. The older pictures are close to the bottom:
http://www.taylorcraft.info/tcraft/neat.htm

Famous people who trained or flew Taylorcraft Airplanes include:

Dwight D. Eisenhower who was brought up in the Bible Students faith, or (Jehovah’s Witnesses) himself, trained in a Taylorcraft Airplane. Go here and see paragraph 37. http://www.eaa231.org/Museum/J3/J3.htm

Eleanor Roosevelt flew in a Taylorcraft Airplane, and posed with them for publicity pictures. Go here:
http://newdeal.feri.org/library/ad28.htm

Amelia Earhart posed with Taylorcraft Airplanes with WASP (Women  Air Force Service Pilots). Go here and scroll down to the 2nd
picture: http://www.marchfield.org/waspweb.html

Brigadier General Joseph J Foss Ang, was awarded the “Medal Of Honor” by President Franklin D. Roosevelt, who also trained with Taylorcraft airplanes. Foss also served two terms as Governor of the State of South Dakota from January 1955 to January 1959. Go here and scroll 1/2 the way down to the picture of Joe smokong a cigar, and look at paragraph 5. http://www.medalofhonor.com/JoeFoss.htm

In view of all of the publicity, advertisements, famous people, and world renowned hype of the Taylorcraft name, it would have been very difficult for the Watchtower Society to claim that they did not know who C.G. Taylor was, or were unaware of the Military manufacturing businesses that Taylor was involved in.

The names (Taylorcraft), and C.G. Taylor were world known trademarks that were advertised in newspapers, magazines, radio, television, and conversation topics discussed even by Presidents of the United States.

C.G. Taylor was also turning in (Field Service Reports), to the Watchtower Society with his name signed to every slip, and every member of his Jehovah’s Witness congregation must have known, or been aware of his worldwide manufacturing of weapons.

Taylor continued his Military manufacturing of weapons until 1958, yet the 1988 Yearbook of Jehovah’s Witnesses page 208 states, “After their departure, the Society did not appoint another pilgrim to oversee the work until ten years later, in 1937. But the local brothers remained undaunted. They continued to preach in the four or five places where groups met, and they sent their (field service reports) directly to the Society in Brooklyn.” So for at least 19 years, from 1939 to 1958, C.G. Taylor was turning in his (field service reports) to the Watchtower Society. Surely his name was recognized by the Watchtower, however, there are no records of C.G. Taylor ever being expelled or disfellowshipped from any congregation of Jehovah’s Witnesses.

As stated before, this article is (not) to judge the Watchtower Society or Jehovah’s Witnesses as to their Christian beliefs. However, in view of the staggering evidence provided by all four branches of the Military, and statements made from C.G. Taylor’s own Taylorcraft Corporation itself, it would be my opinion, that the Watchtower Society and it’s members should not be so quick to claim that they are strictly (neutral) as to world affairs.

When the Watchtower Society or Jehovah’s Witnesses judge others in such a way as to condemn the entire world to destruction just because of a difference of beliefs, or because American soldiers defend our country, do they really have room to talk considering the evidence we have just considered?

I think that Jesus Christ said it best when he said, “Truly I say to you that the tax collectors and the harlots are going ahead of you into the Kingdom of God.”
 

ngo

ngo

In Oktober 2001 stond er in een artikel in de Guardian in Engeland dat het Wachttoren- Bijbel- en Traktaatgenootschap in het geheim tien jaar lang als een NGO verbonden was geweest met de Verenigde Naties. Volgend op een vloedgolf van onderzoeken door Jehovah’s Getuigen trok het Wachttorengenootschap snel haar lidmaatschap in en gaf een officiële verklaring vrij waarin stond dat ze enkel een NGO (non-govermental organisation) waren geworden om toegang te kunnen krijgen tot research-materiaal in de bibliotheek van het hoofdkantoor van de VN.

Zo’n uitleg is echter onbevredigend als antwoord op iets wat onuitlegbaar lijkt. Volgens Paul Hoeffel, een VN-functionaris, moet de aanvrager het volgende doen om door de Verenigde Naties geaccepteerd te worden als een non-govermental organisation: “support and respect of the principles of the Charter of the United Nations and commitment and means to conduct effective information programmes with its constituents and to a broader audience about UN activities.”

Elk jaar moet elke NGO zich opnieuw inschrijven voor lidmaatschap en bewijs overleggen aan de VN dat zijn invloed wordt gebruikt om VN propaganda te verspreiden onder zijn leden of invloedsgebied. Heeft het Wachttorengenootschap dat gedaan? Klaarblijkelijk wel. Het grootste voorbeeld daarvan is de Ontwaakt! van 22 november 1998. Het bevatte diverse artikelen waarin de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens werd geprezen. Dit werd gedaan om te herdenken dat het 50 jaar geleden was dat de verklaring voor de rechten van de mens van de VN werd ondertekend. Deze uitgave van de Ontwaakt!werd aan de Verenigde Naties gegeven door het Wachttorengenootschap en staat genoteerd op de UNCHR-website samen met andere NGO-ondersteuners van de VN.

Als Jehovah’s Getuigen is het ons bekend dat we de kerken van de Christenheid tientallen jaren lang op hun nummer hebben gezet voor hun politieke betrokkenheid. Vele malen heeft het Wachttorengenootschap als bewijs voor de afvallige conditie waarin de Christenheid verkeert, gewezen op verklaringen van de geestelijken die de Verenigde Naties als “de politieke uitdrukking van het koninkrijk Gods” ophemelde. En toch heeft het Wachttorengenootschap de afgelopen 10 jaar een “geheime” overspelige affaire gehad met de organisatie die we voorheen aan de kaak stelden als een nabootsing van Gods koninkrijk.

Klaarblijkelijk heeft de status van het Wachttorengenootschap als NGO hen politieke invloed gegeven en was het bruikbaar bij het winnen van de gunst van regeringen in landen waar ons werk verboden is. Maar ondanks dat blijft de hypocrisie van het Wachttorengenootschap werkelijk ontstellend. En tragisch genoeg heeft de begeerte van de organisatie naar voordelen reeds geresulteerd in het feit dat vele van Jehovah’s Getuigen de waarheid geshockeerd en afkeurend verlaten hebben.

De onwettige verbintenis met de Verenigde Naties maakt een retorische vraag van Jakobus, een eerste-eeuwse Christen en Bijbelboekschrijver, des te relevanter: “weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is?” De brief van Jakobus is gericht aan de “12 stammen van Israël die overal verstrooid zijn.” Dat zulk onderricht wordt gegeven aan de inwoners van het geestelijke Israël lijkt een vooruitblik te zijn naar de afvalligheid die heeft plaatsgevonden. Wat kan een verklaring zijn voor het Wachttorengenootschap om van zijn weg af te wijken en aan te pappen met de regeerders van dit samenstel in een duidelijke poging zichzelf als vriend van de Verenigde Naties voor te doen? Wel, enkele verzen later zegt Jakobus: “God weerstaat de hoogmoedigen, maar hij geeft onverdiende goedheid aan de nederigen.”

Maar, moeten we werkelijk verbaasd zijn dat een organisatie die toegewijd van start gaat met als doel Gods werk te doen, corrupt kan worden en een overspelige relatie met de wereld kan hebben? Wanneer is Jehovah’s georganiseerde volk ten slotte ooit consistent getrouw aan hem gebleven voor een lange periode? De Duivel heeft elke organisatie die ooit door Jehovah is gebruikt geïnfecteerd, met inbegrip van zijn hemelse familie van engelenzonen. Waarom zou iemand dan verwachten dat het Wachttorengenootschap onverderfelijk zou zijn?

Het historische Bijbelse verslag over Israël geeft gedetailleerd weer hoe de natie en hun leiders keer op keer schande en verderf over zichzelf brachten door tegen God te rebelleren en te bezwijken onder de corrupte invloed van omringende natiën – waarbij zelfs verbonden werden aangegaan met vijandelijke natiën voor politieke voordelen. Enkele van Israëls meest oprechte leiders, zoals Mozes, David, Salomo en Hizkia struikelden allen en brachten Jehovah’s berisping over zichzelf. Zelfs de pure en schitterende waarheid die Jezus in de eerste eeuw aan zijn apostelen gaf, kon niet verhinderen dat het Christendom uiteindelijk compleet afvallig werd.

Geen van ons zou zo naïef moeten zijn te denken dat de meest oprechte Christen niet hoogmoedig zou kunnen worden en zichzelf zodoende onder Jehovah’s ongunstige oordeel zou kunnen zetten. Maar laten we niet vergeten wie hier nu werkelijk de echte vijand is. De echte vijand is de eeuwenoude vijand van God en zijn dienaren: Satan de Duivel. Daarom schrijft Jakobus enkele verzen later: “Onderwerpt udaarom aan God; maar weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten.”

Onze geliefde apostel Paulus onthulde dat er sommigen waren die hij, als gevolg van Satans verradelijke invloed binnen de gemeente van Korinthe, sarcastisch de superfijne apostelen noemde. Deze figuren deden zich arrogant voor als apostelen, maar Paulus ontmaskerde hen als “valse apostelen, bedriegelijke werkers,” satanische personen die zichzelf enkel “veranderen in apostelen van Christus.” Er moet worden opgemerkt dat deze valse apostelen niet buiten de gemeente werkten, zoals de geestelijken dit heden ten dage doen met betrekking tot Gods volk. Nee, wat deze misleidende mannen zo gevaarlijk maakte voor de geestelijke gezondheid van de broeders van Christus te Korinthe, was dat deze valse apostelen klaarblijkelijk veronderstelden dat ze de echte apostelen vervingen, niet fysiek, maar wel in de uitoefening van autoriteit en invloed op de gemeente.

Paulus wees erop dat de grootste heldendaad voor personen die onder Satans macht staan, is zich voor te doen als iets dat ze niet zijn. De schrift legt dit fenomeen uit door te zeggen: “En geen wonder, want Satan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts. Het is daarom niets groots indien ook zijn dienaren zich blijven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid. Maar hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.” (2 Korinthiërs 11:14, 15) Zou het ons daarom werkelijk moeten shockeren wanneer we het verradelijke, kruiperige spoor van de oude slang tegenkomen in de Christelijke broederschap?

Zoals eerder opgemerkt, heeft Satan in het verleden aanzienlijk succes gehad in het verleiden van Gods volk tot afvalligheid. En vergis u hierin niet: we hebben het hier werkelijk over afvalligheid. Slechte en arrogante mannen die binnenin Bethel opereren, hebben het Wachttorengenootschap ongetwijfeld omvergeworpen tot afvalligheid. Wanneer we twijfelen aan het vermogen van de Duivel zich binnen de intieme groep van Jehovah’s Getuigen te dringen, hoeven we enkel maar te denken aan de onterende Judas Iskariot waar Satan ingekropen is, zelfs toen Judas met de Heer Jezus aanlag aan de tafel tijdens het Pascha op de laatste avond van Jezus’ aardse leven.

De rechtvaardige apostelen waren in die tijd blind voor wat er gebeurde, wat op zich niet opmerkelijk is. Zelfs toen Jezus Judas de bete gaf en zei voort te maken met het kwaad dat Satan in zijn hart had gezaaid, konden de apostelen nog niet begrijpen wat er gebeurde. Pas toen Jezus weer opgestaan was, was het voor hen mogelijk te onderscheiden dat de profetieën hadden voorzegd dat één van Christus intieme metgezellen hem zou verraden. De apostelen waren zeker aangemoedigd toen ze uiteindelijk de Schriftplaatsen begrepen die Judas’ kwaadaardige handelwijze voorzeiden, omdat dit hen er ongetwijfeld van verzekerde dat Jehovah altijd de meester van elke situatie is. De huidige situatie is niet anders. We moeten enkel Jehovah’s woord raadplegen om ons hart ervan te verzekeren dat God werkelijk alle dingen ziet – zelfs duizenden jaren van tevoren.

“Hij Zal Door Middel Van Gladde Woorden Tot Afval Brengen”

Tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog publiceerde het Wachttorengenootschap een commentaar op Daniël getiteld:Uw Wil Geschiede. Het identificeerde de Sovjet Unie als de koning van het noorden en de VS en haar bondgenoten als de koning van het zuiden. In die tijd leek dat een absoluut briljant inzicht te zijn dat exact de remise van de supermachten uitlegde, een remise tussen de twee vijandige blokken van natiën, in moderne tijden beschreven als Oost en West. In 1991 viel de Sovjet Unie echter simpelweg uit elkaar en bestaat nu niet meer. Niemand zag zoiets aankomen, inclusief Jehovah’s Getuigen. De uiteenvalling van de USSR heeft ons achtergelaten met een onbruikbaar begrip van de profetie aangaande de koning van het noorden/zuiden. Het laatste commentaar op Daniël (gepubliceerd in 1999) adviseert ons niet te speculeren over wie de nieuwe koning van het noorden zal zijn, daar we verwachten dat een vervanging van de Sovjet-koning snel ten tonele zal verschijnen. De algemene gedachte is dat China de nieuwe koning van het noorden zal worden.

We hebben niet onderscheiden dat de Sovjet Unie sowieso nooitde koning van het noorden kan zijn geweest. Daar zijn diverse redenen voor aan te dragen. Ten eerste zegt het gedeelte van de profetie van Daniël dat we toepassen op de USSR, dat de koning van het noorden tot het einde toe succesvol zal zijn. Met andere woorden, hij zal zijn rivaal uit het zuiden aan zich onderwerpen. Nergens wordt gezegd dat de koning van het zuiden tot het einde toe succesvol zal zijn. Sterker nog, er wordt niet meer gesproken over de koning van het zuiden na de tijd dat de noordelijke koning over de landen spoelt.

Daniël 11:36b zegt: “En hij [de koning van het noorden] zal stellig succesvol blijken te zijn totdat [de] openlijke veroordeling tot een eind zal zijn gekomen; want dat waartoe besloten is, moet geschieden.” Daar Jehovah’s woord voorzegt dat de koning van het noorden succes zal hebben en iedereen zal domineren tot het einde van het samenstel, is het onmogelijk dat de USSR ooit in de positie is geweest de koning van het noorden te zijn.

En verder, het kan aan de hand van de Bijbel worden bewezen dat het einde nog niet begonnen is, wat zal worden besproken in een ander essay. Maar, dat betekent dat het “duwwerk” dat tussen de twee rivaliserende koningen zal plaatsvinden helemaal geen beschrijving is van de Koude Oorlog – daar de tijd van het einde nog niet is begonnen. Het verklaart ook waarom we er nog geen begrip van hebben, de profetie zegt ons namelijk dat het verzegeld is tot de tijd van het einde.

Wat wellicht het meest ontoereikend is in ons laatste commentaar op Daniël, is hoe we de verzen 32 tot en met 35 hebben geïnterpreteerd. Het 32ste vers luidt: “En degenen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij door middel van gladde woorden tot afval brengen. Maar wat het volk betreft dat zijn God kent, zij zullen zegevieren en doeltreffend handelen.”

In het boek, Schenk aandacht aan Daniëls Profetie, legt het Wachttorengenootschap op pagina 272 uit dat het bovenstaande vers enkel betrekking kan hebben op het Christendom, omdat zij de naam van de Christenheid hebben bezoedeld door een deel van de wereld te zijn. De Wachttoren zegt verder: “Na de oorlog trachtten kerkleiders die vriendschap in stand te houden, ondanks het atheïstische beleid van de mogendheid die nu de koning van het noorden was. Aldus werd de christenheid meer dan ooit een deel van deze wereld – een walgelijke afval in Jehovah’s ogen.”

Laten we nu eens ons redeneringsvermogen gebruiken en onszelf enkele vragen stellen. Ten eerste, hoe kan men goddeloos handelen tegen een verbond, tenzij ze feitelijk één van de partijen in het verbond zijn? In Bijbelse tijden had van alle natiën in de wereld, enkel Israël een verbond met Jehovah God. Daarom waren zij ook de enigen die goddeloos tegen dat verbond konden handelen. Nergens in de Hebreeuwse Geschriften kunnen we lezen dat Egypte, Moab, Ammon of welke andere natie maar ook, goddeloos tegen het verbond handelde. Ja, alleen de Hebreeën konden en deden dat; tegen het verbond handelen wat zij eigenlijk moesten gehoorzamen. Hoe kan de christenheid dan handelen tegen het nieuwe verbond, tenzij ze vanaf het begin een onderdeel van dat verbond is geweest? Daar Christus het nieuwe verbond instelde met zijn kleine kudde, kunnen enkel gezalfde Christenen goddeloos tegen het verbond handelen door afvallig te worden.

Hoe is het daarbij mogelijk voor de Christenheid om nog meereen deel van de wereld te worden? De Christenheid is de wereld! De Katholieke Kerk regeerde 1000 jaar over West Europa. De Orthodoxe tak van de Christenheid domineerde het Oosten voor een zelfde periode. In de hedendaagse wereld heeft het Vaticaan zelfs een zetel binnen de Verenigde Naties. Het is onmogelijk voor de Christenheid nog meer een deel van de wereld te worden, ook is het niet redelijk te geloven dat de Christenheid goddeloos kan handelen tegen een verbond waar ze geen onderdeel van is. Daar de Christenheid afvallig is sinds het begin ervan en even lang een deel van de wereld is geweest, hoe is het dan mogelijk dat dit aspect van de profetie op hen van toepassing is? Enkel Jehovah’s gezalfden kunnen tot afval worden geleid, omdat zij de enigen zijn die goddeloos kunnen handelen tegen het verbond dat Christus met hen verbindt.

In het licht van het feit dat we enkel degenen kunnen identificeren die goddeloos tegen het verbond met Jehovah’s Getuigen handelen, en omdat door het NGO fiasco duidelijk is geworden dat het Wachttorengenootschap zelf tot afvalligheid is geleid door saboteurs die in hun midden zijn, kunnen we nu beter bepalen wie nu precies de koning van het noorden is die ons door middel van gladde woorden tot afval heeft gebracht. En daarbij komt ook dat “zij die inzicht hebben .. stellig tot struikelen zullen worden gebracht door zwaard en door vlam, door gevangenschap en door plundering, enige dagen lang” niet de KGB-infiltranten zijn zoals we nu aannemen. De valse broeders die binnenslopen tijdens het Sovjet-tijperk hebben niet gezorgd voor enige mate van loutering van de organisatie. Het is daarom duidelijk dat broeders met inzicht, die rechtstreeks verbonden zijn met het Wachttorengenootschap, tot struikelen zijn gebracht door toe te staan dat ze misleid zijn door de gladde woorden van de koning van het noorden.

De politieke identificatie van de koning van het noorden zal worden besproken in het essay getiteld: Wie is de Koning van het Noorden?