ngo

ngo

In Oktober 2001 stond er in een artikel in de Guardian in Engeland dat het Wachttoren- Bijbel- en Traktaatgenootschap in het geheim tien jaar lang als een NGO verbonden was geweest met de Verenigde Naties. Volgend op een vloedgolf van onderzoeken door Jehovah’s Getuigen trok het Wachttorengenootschap snel haar lidmaatschap in en gaf een officiële verklaring vrij waarin stond dat ze enkel een NGO (non-govermental organisation) waren geworden om toegang te kunnen krijgen tot research-materiaal in de bibliotheek van het hoofdkantoor van de VN.

Zo’n uitleg is echter onbevredigend als antwoord op iets wat onuitlegbaar lijkt. Volgens Paul Hoeffel, een VN-functionaris, moet de aanvrager het volgende doen om door de Verenigde Naties geaccepteerd te worden als een non-govermental organisation: “support and respect of the principles of the Charter of the United Nations and commitment and means to conduct effective information programmes with its constituents and to a broader audience about UN activities.”

Elk jaar moet elke NGO zich opnieuw inschrijven voor lidmaatschap en bewijs overleggen aan de VN dat zijn invloed wordt gebruikt om VN propaganda te verspreiden onder zijn leden of invloedsgebied. Heeft het Wachttorengenootschap dat gedaan? Klaarblijkelijk wel. Het grootste voorbeeld daarvan is de Ontwaakt! van 22 november 1998. Het bevatte diverse artikelen waarin de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens werd geprezen. Dit werd gedaan om te herdenken dat het 50 jaar geleden was dat de verklaring voor de rechten van de mens van de VN werd ondertekend. Deze uitgave van de Ontwaakt!werd aan de Verenigde Naties gegeven door het Wachttorengenootschap en staat genoteerd op de UNCHR-website samen met andere NGO-ondersteuners van de VN.

Als Jehovah’s Getuigen is het ons bekend dat we de kerken van de Christenheid tientallen jaren lang op hun nummer hebben gezet voor hun politieke betrokkenheid. Vele malen heeft het Wachttorengenootschap als bewijs voor de afvallige conditie waarin de Christenheid verkeert, gewezen op verklaringen van de geestelijken die de Verenigde Naties als “de politieke uitdrukking van het koninkrijk Gods” ophemelde. En toch heeft het Wachttorengenootschap de afgelopen 10 jaar een “geheime” overspelige affaire gehad met de organisatie die we voorheen aan de kaak stelden als een nabootsing van Gods koninkrijk.

Klaarblijkelijk heeft de status van het Wachttorengenootschap als NGO hen politieke invloed gegeven en was het bruikbaar bij het winnen van de gunst van regeringen in landen waar ons werk verboden is. Maar ondanks dat blijft de hypocrisie van het Wachttorengenootschap werkelijk ontstellend. En tragisch genoeg heeft de begeerte van de organisatie naar voordelen reeds geresulteerd in het feit dat vele van Jehovah’s Getuigen de waarheid geshockeerd en afkeurend verlaten hebben.

De onwettige verbintenis met de Verenigde Naties maakt een retorische vraag van Jakobus, een eerste-eeuwse Christen en Bijbelboekschrijver, des te relevanter: “weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is?” De brief van Jakobus is gericht aan de “12 stammen van Israël die overal verstrooid zijn.” Dat zulk onderricht wordt gegeven aan de inwoners van het geestelijke Israël lijkt een vooruitblik te zijn naar de afvalligheid die heeft plaatsgevonden. Wat kan een verklaring zijn voor het Wachttorengenootschap om van zijn weg af te wijken en aan te pappen met de regeerders van dit samenstel in een duidelijke poging zichzelf als vriend van de Verenigde Naties voor te doen? Wel, enkele verzen later zegt Jakobus: “God weerstaat de hoogmoedigen, maar hij geeft onverdiende goedheid aan de nederigen.”

Maar, moeten we werkelijk verbaasd zijn dat een organisatie die toegewijd van start gaat met als doel Gods werk te doen, corrupt kan worden en een overspelige relatie met de wereld kan hebben? Wanneer is Jehovah’s georganiseerde volk ten slotte ooit consistent getrouw aan hem gebleven voor een lange periode? De Duivel heeft elke organisatie die ooit door Jehovah is gebruikt geïnfecteerd, met inbegrip van zijn hemelse familie van engelenzonen. Waarom zou iemand dan verwachten dat het Wachttorengenootschap onverderfelijk zou zijn?

Het historische Bijbelse verslag over Israël geeft gedetailleerd weer hoe de natie en hun leiders keer op keer schande en verderf over zichzelf brachten door tegen God te rebelleren en te bezwijken onder de corrupte invloed van omringende natiën – waarbij zelfs verbonden werden aangegaan met vijandelijke natiën voor politieke voordelen. Enkele van Israëls meest oprechte leiders, zoals Mozes, David, Salomo en Hizkia struikelden allen en brachten Jehovah’s berisping over zichzelf. Zelfs de pure en schitterende waarheid die Jezus in de eerste eeuw aan zijn apostelen gaf, kon niet verhinderen dat het Christendom uiteindelijk compleet afvallig werd.

Geen van ons zou zo naïef moeten zijn te denken dat de meest oprechte Christen niet hoogmoedig zou kunnen worden en zichzelf zodoende onder Jehovah’s ongunstige oordeel zou kunnen zetten. Maar laten we niet vergeten wie hier nu werkelijk de echte vijand is. De echte vijand is de eeuwenoude vijand van God en zijn dienaren: Satan de Duivel. Daarom schrijft Jakobus enkele verzen later: “Onderwerpt udaarom aan God; maar weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten.”

Onze geliefde apostel Paulus onthulde dat er sommigen waren die hij, als gevolg van Satans verradelijke invloed binnen de gemeente van Korinthe, sarcastisch de superfijne apostelen noemde. Deze figuren deden zich arrogant voor als apostelen, maar Paulus ontmaskerde hen als “valse apostelen, bedriegelijke werkers,” satanische personen die zichzelf enkel “veranderen in apostelen van Christus.” Er moet worden opgemerkt dat deze valse apostelen niet buiten de gemeente werkten, zoals de geestelijken dit heden ten dage doen met betrekking tot Gods volk. Nee, wat deze misleidende mannen zo gevaarlijk maakte voor de geestelijke gezondheid van de broeders van Christus te Korinthe, was dat deze valse apostelen klaarblijkelijk veronderstelden dat ze de echte apostelen vervingen, niet fysiek, maar wel in de uitoefening van autoriteit en invloed op de gemeente.

Paulus wees erop dat de grootste heldendaad voor personen die onder Satans macht staan, is zich voor te doen als iets dat ze niet zijn. De schrift legt dit fenomeen uit door te zeggen: “En geen wonder, want Satan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts. Het is daarom niets groots indien ook zijn dienaren zich blijven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid. Maar hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.” (2 Korinthiërs 11:14, 15) Zou het ons daarom werkelijk moeten shockeren wanneer we het verradelijke, kruiperige spoor van de oude slang tegenkomen in de Christelijke broederschap?

Zoals eerder opgemerkt, heeft Satan in het verleden aanzienlijk succes gehad in het verleiden van Gods volk tot afvalligheid. En vergis u hierin niet: we hebben het hier werkelijk over afvalligheid. Slechte en arrogante mannen die binnenin Bethel opereren, hebben het Wachttorengenootschap ongetwijfeld omvergeworpen tot afvalligheid. Wanneer we twijfelen aan het vermogen van de Duivel zich binnen de intieme groep van Jehovah’s Getuigen te dringen, hoeven we enkel maar te denken aan de onterende Judas Iskariot waar Satan ingekropen is, zelfs toen Judas met de Heer Jezus aanlag aan de tafel tijdens het Pascha op de laatste avond van Jezus’ aardse leven.

De rechtvaardige apostelen waren in die tijd blind voor wat er gebeurde, wat op zich niet opmerkelijk is. Zelfs toen Jezus Judas de bete gaf en zei voort te maken met het kwaad dat Satan in zijn hart had gezaaid, konden de apostelen nog niet begrijpen wat er gebeurde. Pas toen Jezus weer opgestaan was, was het voor hen mogelijk te onderscheiden dat de profetieën hadden voorzegd dat één van Christus intieme metgezellen hem zou verraden. De apostelen waren zeker aangemoedigd toen ze uiteindelijk de Schriftplaatsen begrepen die Judas’ kwaadaardige handelwijze voorzeiden, omdat dit hen er ongetwijfeld van verzekerde dat Jehovah altijd de meester van elke situatie is. De huidige situatie is niet anders. We moeten enkel Jehovah’s woord raadplegen om ons hart ervan te verzekeren dat God werkelijk alle dingen ziet – zelfs duizenden jaren van tevoren.

“Hij Zal Door Middel Van Gladde Woorden Tot Afval Brengen”

Tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog publiceerde het Wachttorengenootschap een commentaar op Daniël getiteld:Uw Wil Geschiede. Het identificeerde de Sovjet Unie als de koning van het noorden en de VS en haar bondgenoten als de koning van het zuiden. In die tijd leek dat een absoluut briljant inzicht te zijn dat exact de remise van de supermachten uitlegde, een remise tussen de twee vijandige blokken van natiën, in moderne tijden beschreven als Oost en West. In 1991 viel de Sovjet Unie echter simpelweg uit elkaar en bestaat nu niet meer. Niemand zag zoiets aankomen, inclusief Jehovah’s Getuigen. De uiteenvalling van de USSR heeft ons achtergelaten met een onbruikbaar begrip van de profetie aangaande de koning van het noorden/zuiden. Het laatste commentaar op Daniël (gepubliceerd in 1999) adviseert ons niet te speculeren over wie de nieuwe koning van het noorden zal zijn, daar we verwachten dat een vervanging van de Sovjet-koning snel ten tonele zal verschijnen. De algemene gedachte is dat China de nieuwe koning van het noorden zal worden.

We hebben niet onderscheiden dat de Sovjet Unie sowieso nooitde koning van het noorden kan zijn geweest. Daar zijn diverse redenen voor aan te dragen. Ten eerste zegt het gedeelte van de profetie van Daniël dat we toepassen op de USSR, dat de koning van het noorden tot het einde toe succesvol zal zijn. Met andere woorden, hij zal zijn rivaal uit het zuiden aan zich onderwerpen. Nergens wordt gezegd dat de koning van het zuiden tot het einde toe succesvol zal zijn. Sterker nog, er wordt niet meer gesproken over de koning van het zuiden na de tijd dat de noordelijke koning over de landen spoelt.

Daniël 11:36b zegt: “En hij [de koning van het noorden] zal stellig succesvol blijken te zijn totdat [de] openlijke veroordeling tot een eind zal zijn gekomen; want dat waartoe besloten is, moet geschieden.” Daar Jehovah’s woord voorzegt dat de koning van het noorden succes zal hebben en iedereen zal domineren tot het einde van het samenstel, is het onmogelijk dat de USSR ooit in de positie is geweest de koning van het noorden te zijn.

En verder, het kan aan de hand van de Bijbel worden bewezen dat het einde nog niet begonnen is, wat zal worden besproken in een ander essay. Maar, dat betekent dat het “duwwerk” dat tussen de twee rivaliserende koningen zal plaatsvinden helemaal geen beschrijving is van de Koude Oorlog – daar de tijd van het einde nog niet is begonnen. Het verklaart ook waarom we er nog geen begrip van hebben, de profetie zegt ons namelijk dat het verzegeld is tot de tijd van het einde.

Wat wellicht het meest ontoereikend is in ons laatste commentaar op Daniël, is hoe we de verzen 32 tot en met 35 hebben geïnterpreteerd. Het 32ste vers luidt: “En degenen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij door middel van gladde woorden tot afval brengen. Maar wat het volk betreft dat zijn God kent, zij zullen zegevieren en doeltreffend handelen.”

In het boek, Schenk aandacht aan Daniëls Profetie, legt het Wachttorengenootschap op pagina 272 uit dat het bovenstaande vers enkel betrekking kan hebben op het Christendom, omdat zij de naam van de Christenheid hebben bezoedeld door een deel van de wereld te zijn. De Wachttoren zegt verder: “Na de oorlog trachtten kerkleiders die vriendschap in stand te houden, ondanks het atheïstische beleid van de mogendheid die nu de koning van het noorden was. Aldus werd de christenheid meer dan ooit een deel van deze wereld – een walgelijke afval in Jehovah’s ogen.”

Laten we nu eens ons redeneringsvermogen gebruiken en onszelf enkele vragen stellen. Ten eerste, hoe kan men goddeloos handelen tegen een verbond, tenzij ze feitelijk één van de partijen in het verbond zijn? In Bijbelse tijden had van alle natiën in de wereld, enkel Israël een verbond met Jehovah God. Daarom waren zij ook de enigen die goddeloos tegen dat verbond konden handelen. Nergens in de Hebreeuwse Geschriften kunnen we lezen dat Egypte, Moab, Ammon of welke andere natie maar ook, goddeloos tegen het verbond handelde. Ja, alleen de Hebreeën konden en deden dat; tegen het verbond handelen wat zij eigenlijk moesten gehoorzamen. Hoe kan de christenheid dan handelen tegen het nieuwe verbond, tenzij ze vanaf het begin een onderdeel van dat verbond is geweest? Daar Christus het nieuwe verbond instelde met zijn kleine kudde, kunnen enkel gezalfde Christenen goddeloos tegen het verbond handelen door afvallig te worden.

Hoe is het daarbij mogelijk voor de Christenheid om nog meereen deel van de wereld te worden? De Christenheid is de wereld! De Katholieke Kerk regeerde 1000 jaar over West Europa. De Orthodoxe tak van de Christenheid domineerde het Oosten voor een zelfde periode. In de hedendaagse wereld heeft het Vaticaan zelfs een zetel binnen de Verenigde Naties. Het is onmogelijk voor de Christenheid nog meer een deel van de wereld te worden, ook is het niet redelijk te geloven dat de Christenheid goddeloos kan handelen tegen een verbond waar ze geen onderdeel van is. Daar de Christenheid afvallig is sinds het begin ervan en even lang een deel van de wereld is geweest, hoe is het dan mogelijk dat dit aspect van de profetie op hen van toepassing is? Enkel Jehovah’s gezalfden kunnen tot afval worden geleid, omdat zij de enigen zijn die goddeloos kunnen handelen tegen het verbond dat Christus met hen verbindt.

In het licht van het feit dat we enkel degenen kunnen identificeren die goddeloos tegen het verbond met Jehovah’s Getuigen handelen, en omdat door het NGO fiasco duidelijk is geworden dat het Wachttorengenootschap zelf tot afvalligheid is geleid door saboteurs die in hun midden zijn, kunnen we nu beter bepalen wie nu precies de koning van het noorden is die ons door middel van gladde woorden tot afval heeft gebracht. En daarbij komt ook dat “zij die inzicht hebben .. stellig tot struikelen zullen worden gebracht door zwaard en door vlam, door gevangenschap en door plundering, enige dagen lang” niet de KGB-infiltranten zijn zoals we nu aannemen. De valse broeders die binnenslopen tijdens het Sovjet-tijperk hebben niet gezorgd voor enige mate van loutering van de organisatie. Het is daarom duidelijk dat broeders met inzicht, die rechtstreeks verbonden zijn met het Wachttorengenootschap, tot struikelen zijn gebracht door toe te staan dat ze misleid zijn door de gladde woorden van de koning van het noorden.

De politieke identificatie van de koning van het noorden zal worden besproken in het essay getiteld: Wie is de Koning van het Noorden?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: