rvs

Raad van State bestemmingsplan procedure 

oudheusdenaar vecht tot laatste snik 

beschikking Raad van State 

Als hyena’s duiken broodschrijvers op een verhaal dat plotseling de aandacht krijgt van de meute. De gemeente is een mooie inkomstenbron voor kranten die ambtelijke berichten mogen publiceren. Dat is dan ook de oorzaak van de gekleurde berichtgevingen van de gevestige kranten. Journalist A. Klinkenberg van het Brabants Dagblad schrijft vandaag een stukje over de rechtzaak van 19 maart 2009. De gemeente Heusden komt weer lekker in het zonnetje te staan in dit stuk. De journalist incinueert zelfs dat de gemeente en stichting Woonveste altruistisch een strop van 2 miljoen euro voor hun rekening nemen voor de “vernieuwing”. Deze “vernieuwing” is helemaal geen verbetering aangezien Castellum voor een slechtere lucht, horizonvervuiling en een grote schaduw zorgt. Over de sloopbonus die de woningbouwvereninging ontvangt en de strafaangifte schrijft de journalist niets terwijl de rechter hier wel duidelijk op in ging. A. Klinkenberg wilde perse op 19 maart 2009 de informatie van de strafaangifte ontvangen zodat hij dit op 20 maart in de krant kon zetten. Van de 27 bezwaar argumenten schrijft meneer Klinkenberg helemaal niets. Dat is jammer want dat zou nu juist toegevoegde waarde hebben. De mensen weten al lang dat er een onteigeningsprocedure tegen mij loopt, dat is geen nieuws meer. Het doel van dit krantenstukje is duidelijk namelijk Ronald van Uden afschilderen als de grote dwarsligger. Daar heeft de redactie van de Brabants Dagblad twee dagen over na kunnen denken. Klinkenberg vroeg mij na afloop van de rechtzitting waarom er niet meer mensen een rechtzaak zijn begonnen. Het antwoord is eenvoudig “GELD”. Normaal heeft de eigenaar van een rijtjes huisje niet de middelen om te procederen. Ondernemers, boeren en bekende nederlandsers als G. Joling hebben die middelen wel en weten de Nederlandse wet optimaal te benutten. Een advocaat kost al snel 450 euro per uur en de meeste mensen hebben geen rechtsbijstandsverzekering. Dit heeft tot gevolg dat de gewone burger platgewalst wordt door de overheid. Ik wil dat aan deze vorm van machtsmisbruik een einde komt. De mensen hebben helemaal niet gevraagd om door het 17,5 meter hoge gebouw in de schaduw te komen. Bejaarde mensen uit de Suitbertusstraat verlieten huilend hun huis omdat zij bang waren dat de Castellum bewoners van boven in hun slaapkamer zouden kijken. Het enorme gebouw in ons dorp werpt een gigantische schaduw op de omliggende huizen. Voor het gemak heeft het “deskundige” onderzoek van de gemeente alleen de schaduw tot zes uur berekent. Maar de zon gaat niet onder om zes uur en als de mensen gezellig met een biertje van de avond willen genieten is de pret snel voorbij met die ijskoude schaduw van Castellum. Sanering van de vervuilde grond is ook hard nodig. Er is tevens een kolengruishoudende laag verontreinigde grond aangetroffen die afkomstig is van de oude gasfabriek uit Heusden. In de kostenberaming is hier geen rekening mee gehouden. Ook is er geen saneringplan voor deze grond opgemaakt zodat de kinderen nog lang blootgesteld worden aan de invloed van de gevaarlijke stoffen in de grond. Ook de zwaar vervuilde lucht van de Amercentrale wordt door het hoge flatgebouw tegen gehouden waardoor Oudheusden een ongezond dorp gaat worden als gevolg van Castellum. Ik hoop dat staatsraad Bartel zijn rug recht houdt en het bestemmingsplan Castellum afkeurt.

verweer Gedeputeerde Staten 

verweer College van burgemeester en wethouders Heusden

uitnodiging voor de zitting 

aanvulling1 op beroep 

aanvulling2 op beroep

pleitnota RvS 

Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak                                      
Postbus 20019                                                                                   
2500 EA Den Haag                                                                             

Heusden, 1 oktober 2008 Onderwerp: bestemmingsplan Castellum Oudheusden

Geachte Staatsraden van de Raad van State,

Mijn bezwaar tegen het bestemmingsplan “Castellum Oudheusden” is op aspecten van de besluitvorming hieromtrent gericht. Terzake bericht ik de volgende 9 punten uit de uitspraak van de Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2008 met kenmerk 1369366/1441471.

3.1.1 In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening wordt het verplicht om ruimtelijke plannen digitaal op te stellen conform landelijke afspraken en standaarden. De nieuwe wet Digitale uitwisseling in Ruimtelijke Processen verplicht dat alle ruimtelijke processen digitaal beschikbaar moeten zijn. De website http://www.ruimtelijkeplannen.nl zegt “Er is geen informatie beschikbaar voor deze locatie. Dit is niet conform de nieuwe wet ruimtelijke ordening.

3.1.2 Het tekort van 2 miljoen euro is volgens de gemeente inmiddels gedekt door een krediet. Castellum Oudheusden en de kredietcrisis zijn beiden gebaseerd op een grof wanbeleid. Als men rekening houdt met de sanerings kosten van de vervuilde grond en met de archeologische proefboringen zal dit tekort nog groter zijn dan aanvankelijk berekend is. Stichting Woonveste denkt dit budgetair tekort te kunnen opvullen door de burgers het vel over de oren te trekken.

3.1.3 Het publieke belang van het bestemmingplan Castellum is niet aangetoond, aangezien het ontwerp onteigeningsbesluit onvoldoende inzicht biedt in de door de gemeente voorgestane vorm van planuitvoering. De raadsgriffier heeft tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2004 tweeënzeventig protest handtekeningen in ontvangst genomen. De bewoners bleken in meerderheid een voorkeur te hebben voor behoud en renovatie van de wijk. De woningbouwvereniging is belanghebbende omdat zij het achterstallige onderhoud met nieuwbouw willen wegstrepen. Er is geen algemeen belang bij het project Castellum.

3.1.4 Er is geen Milieu-effectrapportage gemaakt. De mogelijke aanzienlijke milieueffecten (inclusief secundaire, cumulatieve, synergetische, blijvende en tijdelijke, positieve en negatieve effecten, en effecten op korte, middellange en lange termijn) op bijvoorbeeld biodiversiteit, bevolking, gezondheid van de mens, fauna, flora, bodem, water, lucht, klimaatfactoren, materiële goederen, cultureel erfgoed (met inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed), landschap en de wisselwerking tussen bovengenoemde elementen. Het gaat in deze Richtlijn om plannen en programma’s die door nationale, regionale of lokale instanties worden opgesteld en/of vastgesteld en die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven. Voor zulke plannen moet een milieubeoordeling worden uitgevoerd als ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Dat betreft in elk geval in principe alle sectorale en planologische plannen en programma’s die het kader vormen voor activiteiten die op grond van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1985 m.e.r.-plichtig zijn. Punten van aandacht zijn (3.1.4.a) riool, (3.1.4.b) waterhuishouding, (3.1.4.c) grondsaneringplan, (3.1.4.d) de invloed van het Castellum op de vervuilde lucht van de Amercentrale. 3.1.4.e) horizonvervuiling 3.1.4 a)De riolering van Oudheusden kan het grote aantal flatbewoners afval niet aan en is derhalve milieu technisch onaanvaardbaar. Bij een kleine regenbui wordt de riooloverstort onmiddellijk ingeschakeld. De beheersystematiek van de riolering van Oudheusden voldoet niet aan alle noodzakelijke NPR3220, NPR3398 en NEN3399 inspectienormen. Er is onvoldoende controle van de afstromingtoestand en het signaleren van permanent gevulde rioolstrengen. De statische bergingberekeningen ontbreken. Er is geen rekening gehouden met permanente vulling van het riool. 3.1.4 b) Er mogen in het gebied geen activiteiten of bouwwerkzaamheden plaatsvinden die een verslechtering van de situatie in de natte natuurparel tot gevolg hebben. Oudheusden ligt volgens de waterkansen kaart waterschap aa en maas op de “Natte parels inclusief 500m buffer”. Het infiltreren van grote hoeveelheden hemelwater zal tot grote problemen in het gebied leiden. De dikke kleilagen zijn hiervan de oorzaak. Het plan Castellum heeft geen waterbeleid zoals deze in de Kaderrichtlijn Water is vastgelegd. Er zal nog heel kritisch naar het plan Castellum gekeken moeten worden. 3.1.4 c) Er is tevens een kolengruishoudende laag verontreinigde grond aangetroffen die volgens de huidige milieu wetgeving gesaneerd dient te worden. In de kostenberaming is hier geen rekening mee gehouden. Ook is er geen saneringplan voor deze grond opgemaakt. 3.1.4 d) De Amercentrale in Geertruidenberg stoot veel vervuilde lucht uit. Via de westewind geeft de Amercentrale ons een uitstoot van arseen, chroomtrioxide (carcinogeen zonder drempelwaarde) en overige levensgevaarlijke chemische verbindingen. Deze zwartelijststoffen staan op de Europese lijst EURAL. Het gebouw “Castellum” vormt een groot opvangscherm die de vervuilde westewind in Oudheusden laat circuleren. Zo krijgen de bewoners van Oudheusden een verhoogde concentratie arseen, chroomtrioxide en andere zware metalen omdat de wervelwind voor Castellum de vervuilde stoffen herhaaldelijk in ons dorp pompt. 3.1.4 e) De onacceptabele horizonvervuiling van het 17 meter hoge gebouw Castellum is onaanvaardbaar.

3.1.6Woningproductie. Het actieplan woningproductie dat bij de brief van 22 november 2007 (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 XVIII, nr. 10) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangeboden voorziet in maatregelen om de woningproductie te vergroten. Het slopen van woningen geeft geen verhoging van de woningproductie maar een verlaging is niet te rechtvaardigen. Ik citeer Prof. ing. A.F. Thomsen van de Faculteit Bouwkunde TU Delft: “Er worden in Nederland relatief veel woningen gesloopt, 2 à 4 maal zoveel als in de omliggende landen. Het betreft vooral sociale huurwoningen, die 6 maal vaker gesloopt worden dan koopwoningen. Uit meerdere recente onderzoeksbronnen blijkt echter dat levensduurverlenging een duurzamere optie is dan slopen. Bovendien plannen woningcorporaties meer sloop dan naar alle waarschijnlijkheid realiseerbaar is, hetgeen onnodig verval en verloedering in de hand werkt. Wat sloopmotieven betreft lijkt de sloop van sociale huurwoningen weinig van doen te hebben met de fysieke kwaliteit van de woningen maar meer met bedrijfsbeleid en met vooroordelen, verborgen agenda’s en niet in de laatste plaats macht van bestuurders. Meer in het algemeen ligt er ook een relatie met de cultuur in de bouwsector, het huidige architectuurklimaat en ook het onderwijs. Een deel van de laatste conclusies is nog niet gebaseerd op harde onderzoeksfeiten; er moet nog veel onderzocht worden. Over de levensloop en sloop van woningen is tot op heden onvoldoende bekend, aanzienlijk minder dan over de nieuwbouw. Hoewel de omslag van bouwen naar beheren van de bestaande voorraad ook tot ingrijpende veranderingen in het bouw- en besluitvormingsproces tot gevolg zal hebben zijn maatregelen nodig om onnodige en ongewenste sloop te voorkomen. Onder meer moeten bewoners meer rechten krijgen en zou de sloopvergunning gekoppeld moeten worden aan een sloopeffectrapportage, waarin naast milieueffecten ook sociale, cultuurhistorische en volkshuisvestelijke effecten worden beschouwd.” Er is een beperkte vraag maar appartementen.

3.1.8 Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de maximaal toelaatbare geluidwaarde overschreden worden bij het plan Castellum. Er is geen grond voor ontheffing voor deze waarden. Artikel 110g van de Wet geluidshinder verbied de bouw volgens plan Castellum.

3.1.9 Uit de bezonningsstudie van adviesbureau de Loods blijkt dat er een grote schaduw op de omringende woningen ontstaat als het lelijke gebouw van 17 meter hoog in ons dorp wordt geplaatst.

3.1.10 Het kasteel Nieuwenrooy heeft dicht bij de Robrechtstraat gestaan. De nieuwe cultuurhistorische waardenkaart 3e generatie vermeldt dit gebied met een trefkans maar de kaart is nog niet definitief vastgesteld. Archeologische schade zal enorm zijn als de gemeente de diepe heipalen voor de flat gaat plaatsen. Proefboringen zouden een duidelijke aanwijzing kunnen geven voor middeleeuwse bewoning. Door ondertekening van het verdrag van Malta heeft Nederland zich verplicht tot het tijdig betrekken van de archeologische belangen. Indien het bestemmingsplan de mogelijkheid van verstoring creëert van de op grond van de AMK bekende, of de IKAW onbekende archeologische waarden dient aangegeven te worden wie de kosten draagt van het vereiste vooronderzoek en een archeologische opgraving. Bij het aantreffen van deze waarden dient u hiervan melding te maken conform artikel 47 van de Monumentenwet 1988.

3.1.11 Tijdens het bodemonderzoek dat in de zomer van 2006 is verricht zijn de volgende gevaarlijke kankerverwekkende stoffen in de bodem van het bestemmingsplan gebied gevonden: polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), Arseen en Chroom. PAKs behoren tot een groep van enkele honderden organische stoffen die zijn opgebouwd uit twee of meer benzeenringen. Naast de verschillen in fysisch-chemische eigenschappen, zijn er onderling grote verschillen in risico’s voor mens en ecosystemen. Voor het vaststellen van risico’s worden daarom veelal één of meerdere PAKs geselecteerd als gidsstoffen voor de blootstelling aan PAK-mengsels. In de compartimenten water en bodem zijn PAKs slecht afbreekbaar en worden ze beschouwd als persistente organische stoffen. PAKs zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen en vergiftig voor de voortplanting. Op de prioriteitslijst behorend bij de Kaderrichtlijn Water (2455/2001/EG) worden PAKs als prioritaire stofgroep genoemd. PAKs mogen niet worden toegepast in contact met oppervlakte- of grondwater (2002/884/EC). Voor de PAKs geldt dat er in het kader van de NeR voor de meeste PAKs een minimalisatieverplichting geldt, wat inhoudt dat er gestreefd wordt naar nul-emissie. In het rapport van het onderzoek dat in de zomer van 2006 is verricht wordt geconcludeerd dat wel de bodem maar niet het grondwater is verontreinigd door het Arseen terwijl Arseen juist zeer goed oplosbaar is in water. Het is daarom belangrijk dat het grondwater aan een grondig onderzoek wordt onderworpen. Ik verwijs naar de volgende methode:Application of silver diethyldithiocarbamate method in the determination of Arsenic in water and wastes. D.G. Ballinger, R.J. Lishka and M.E. Gales. Er is een peilbuizenmeetnet in het bestemmingsplan gebied geplaatst met een beperkt aantal peilbuizen. Het aantal peilbuizen moet verhoogd worden om de metingen betrouwbaar te maken. Het grondwateronderzoek van 2006 is daarom niet van zwaarwegende betekenis. In de NEN 5740 worden richtlijnen gegeven waar een bodemonderzoek aan moet voldoen.

Hoogachtend, R.H.B. van Uden, bijgesloten VROM inspectie brieven 

VROM-inspectie, Postbus 850, 5600 AWEindhoven, CC: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Betreft: kenmerk 20080009420/WSN/MCO PCGP verslag 25 april 2007

Heusden, 9 augustus 2008

Geachte Mevrouw Robberse,

In uw brief van 7 augustus 2008 schrijft u dat de milieuaspecten bij de besprekingen in de PCGP aan bod zijn gekomen. In de notulen van de provinciale planologische commissie Noord-Brabant 25 april 2007 staat: “06 1257168 Heusden Castellum Oudheusden. De heer Verhees(VROM) vraagt wat er moet gebeuren met de uitvoerbaarheid in het geval betreffende ISV-subsidie er niet komt. De voorzitter wijst op de brief van de directie waarin staat dat een eventueel tekort zal worden opgevangen door de gemeente Heusden en de initiatiefnemer. Hij constateert dat wanneer er geen subsidie komt dit wordt opgevangen uit de algemene middelen van de gemeente Heusden. De voorzitter concludeert dat het directieadvies integraal wordt gevolgd.” Ik lees in de notulen niets over milieuaspecten. Wellicht zijn deze op een andere datum besproken. Zou u deze notulen naar mij op willen sturen?

In mijn email aan mevrouw WilmaSnels leg ik tevens mijn bezorgdheid neer over de volksgezondheid als gevolg van de carcinogenewervelingen afkomstig van de Amercentrale. De Amercentrale in Geertruidenberg stoot veel vervuilde lucht uit. Via de westewind geeft de Amercentrale ons een uitstoot van arseen, chroomtrioxide (carcinogeen zonder rempelwaarde) en overige levensgevaarlijke chemische verbindingen. Deze zwartelijststoffen staan op de Europese lijst EURAL. Het gebouw “Castellum” vormt een groot opvangscherm die de vervuilde westewind in Oudheusden laat circuleren. Oudheusden moet laagbouw blijven in het belang van de gezondheid van de burgers.

Ik ben al geruime tijd op het internet op zoek naar de restafvalvergunningen van de MER eenheden 8 en 9 van de Amercentrale. Zou u zo vriendelijk willen zijn mij hierbij te helpen? Als deze eenheden volledig stoppen met de verbranding van restafval heeft dit natuurlijk mijn voorkeur daar het gebouw Castellum dan ook geen opvangscherm is voor carcinogenewestewind. Ik wil nog even wachten met het invullen van uw enquêteformulier VI-Z/20080009420/WNS/MCO omdat het voor mij nog te vroeg is om een rapportcijfer voor VROM te geven.

Hoogachtend,

R.H.B. van Uden

———————————— 

Op 19 maart 2009 heb ik een rechtzaak bij de Raad van State Ruimtelijke ordening in Den Haag.
http://www.raadvanstate.nl/agenda/zittingsagenda/
Ik hoop dat het bestemmingsplan “Castellum” wordt afgekeurd.
Iedereen is welkom op de zitting om 10:00 uur in de ochtend.

Staatsraad: prof. dr. Johannes Cornelis Kasper Willem Bartel

Afwezig Gedeputeerde Staten. 

Aanwezig gemeente  Heusden: Ronald Flipsen

Aanwezig Ronald van Uden: mr. B. Vermeirssen Vitak Advocaten 

Aanwezig Brabants Dagblad: A. Klinkenberg 

pleitnota 19 maart 2009:

De milieueffecten van “Castellum” heb ik uitgebreid in mijn brief van 1
oktober 2008 aan de Raad van State uitgelegd. De bewoners bleken ook in
meerderheid een voorkeur te hebben voor behoud en renovatie van de wijk. In
de periode 2002 tot 2004 werden er foldertjes in de brievenbus gevonden met
uitnodigingen voor een barbecue feestje en er werden uitnodigingen voor een
bewonerscommissie verstuurd. De gele ogenschijnlijk onschuldige foldertjes
deden eerder aan een kinderfeestje denken dan aan een sloopplan. Met behulp
van blokken dozen werden de bewoners in 2005 voor de gek gehouden en kregen
zij de kans om ideeën voor de nieuwbouw te geven. In werkelijkheid is dit
gewoon een juridische truc om later tegen de rechter te kunnen zeggen.
“Alles is in samenspraak met de bewoners gegaan. Wij hebben de ideeën van de
bewoners zelfs verwerkt.” Zodra een burger een blok in zijn hand pakt duikt
er een fotograaf van de krant op en maakt een foto van deze handeling. De
inspraak van de burger is een wasse neus. Pas na het bereiken van een
concensus kan de bestemmingsplanprocedure (art. 19,1 WRO) worden gestart.
Zeggenschap is alleen mogelijk als er keuzevrijheid is. Die is er totaal
niet geweest. Ook de samenstelling van de bewonerscommissie was zodanig dat
er alleen commissie leden in zaten die voor de sloop waren. De commissie was
geen goede doorsnede van de buurt, en daarmee geen betrouwbare representatie
voor de achterban. Als gevolg van dit verdeel en heers spel van de gemeente
Heusden is de sociale cohesie in het plangebied totaal ontwricht. De
bewoners kregen te weinig ondersteuning en hadden te weinig tijd voor het
nemen van beslissingen. De consulent Chiel Rottier sprak vaak over een
beslissings-fuik waaruit deelnemers niet kunnen ontsnappen en waarbij de
beslissingsvrijheden op geraffineerde wijze steeds meer worden beperkt.
Burgers zijn uit het bewonerscommittee gestapt omdat er tijdens de
vergaderingen geen relevante onderwerpen werden besproken. Ik citeer een van
de mensen “Wij zaten gewoon koffie te drinken en onze tijd te verspillen!”
De verborgen agenda van de gemeente en de woningbouwcorporatie is duidelijk
bij het artikel uit de Volkskrant van 19 augustus 2005 met de titel:
“sloopbonus voor directie van woningcorporaties”. Naast de hoge salarissen
krijgen de heren ook nog een bonus om woningen te slopen. Achterstallig
onderhoud, slopen en nieuwbouw is de nieuwe manier om winst te maken. De
ambtenaren van de gemeente worden door juristen met cursussen klaargestoomt
om de juridische afwikkeling zo sluw mogelijk in elkaar te zetten. Met
behulp van het gemeenschapsgeld worden hele dure adviesbureaus en advocaten
ingehuurd om de overmacht zo groot mogelijk te maken. Toen ik zelf een
advocaat in handen nam en die liet opbellen gaf de gemeente in de begin
periode het standaard antwoord “Wij weten helemaal niet zeker of het
sloopplan door gaat. U hoeft zich nog helemaal niet ongerust te maken.” Er
is juist alle reden om je ongerust te maken want als je een dag te laat bent
met het indienen van een zienswijze ben je jouw beurt kwijt en walsen de
advocaten met bruut geweld over je heen. Je bent dus verplicht om ieder
kranten artikel door te lezen want anders mis je de boot. Stichting
Woonveste wil haar verwaarloosde huurhuizen slopen en er een nieuw
appartementen complex voor in de plaats bouwen. Omdat dit zo belangrijk voor
stichting Woonveste is, zijn zij de initiatiefnemers van het sloop plan. De
belangenverstrengeling tussen de gemeente en de woningbouwcorporatie is heel
groot. Ik citeer uit de Volkskrant van 25 september 2008: “Het incestueuze
systeem van projectontwikkelaars, bouwers, financiers en gemeenten nekt zich
nu.” De gemeente Heusden is tekort gekomen in het verstrekken van informatie
aan de bewoners van Oudheusden. Ik citeer het rapport van de Nationale
ombudsman dr. A.F.M. Brenninkmeijer: “De klacht over de onderzochte
gedragingen van de gemeente Heusden is gegrond wegens strijd met het
vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking.” De mensen hebben
helemaal niet gevraagd om door het 17,5 meter hoge gebouw in de schaduw te
komen. Bejaarde mensen uit de Suitbertusstraat verlieten huilend hun huis
omdat zij bang waren dat de Castellum bewoners van boven in hun slaapkamer
zouden kijken. Een dame uit de Robrechtstraat heeft zelfs een hartaanval
gekregen door de extreem hoge druk van PVDA wethouder A.A.G. van Mierlo.
Bovendien krijgt de omgeving dan veel last van de horizonvervuiling van de
lelijke nieuwe flat ten opzichte van het historisch oude Heusden. Het gaat
ten slotte alleen om de winst van woning- bouwvereniging Woonveste en de
sloopbonus van directeur Aart Jan Gorter. Meneer Gorter komt uit de
provinciale staten van provincie Brabant zodat zijn oude collega’s wel een
bliksemsnelle en vooral slordige bestemmingsplan procedure hebben
georganiseerd. Nog een voorbeeld van slecht planologisch beleid is het
illegale-bouw schandaal in Elshout. Op 23 januari 2009 heb ik burgemeester
H.P.T.M. Willems enkele concrete vragen gesteld over het ontslag van de loco
burgemeester en de daaraan verbonden strafaangifte. De gemeente Heusden
blijkt zonder de wettelijke procedures huizen op agrarische grond in Elshout
in de gemeente Heusden te bouwen. Op deze wijze is de grond 1,5 miljoen meer
waard geworden. Dit onrechtmatig handelen illustreerd de integriteit van de
gemeente Heusden. Hoelang kan dit aanmatigend optreden van gezagsdragers nog
langer getollereerd worden? Het gemeente bestuur is niet alleen zijn boekje
te buiten gegaan met het plan Castellum maar het is bovendien een patroon
geworden om de burgers niet serieus te nemen. Ook de Nationale Ombudsman
vindt dit onaanvaardbaar. Ik laat u 76 handtekeningen van belanghebbende
burgers zien.
 

Via de krant heb ik moeten vernemen dat de Raad van State mijn beroep ongegrond heeft verklaard.

Zelfs mijn advocaat heeft de uitspraak nog niet ontvangen.

uitspraak RvS 

Ik heb het advies om een wraking in te dienen niet opgevolgt. Al doende leert men.  

kranten artikel 

wraking

BD 10 april 2009

 Loek van Tongeren schrijft in zijn webkrant heusdenlokaal:

  

Oudheusden kan eindelijk gaan slopen 

 united nations request

aanbesteding aanbestedings-procedure Aanbestedingsrecht aansprakelijkheid ARW 2005 bestemmingsplan bezwarende titel contractsvrijheid Crisis- en Herstelwet gebiedsontwikkeling grondexploitaties grondverkoop gunningscriterium huurovereenkomst Inschrijver kapitalisatiefactor Koninklijke Besluiten koopplicht landgoed langzaamverkeersroute liquidatie model K Monumentenwet onderverhuur ongeldig ongeldige inschrijving ongeldig verklaring onteigening Onteigeningswe Onteigeningswet Ontsluitingswet opgravingsplicht overheidsopdracht ruimtelijke ordening schadeloosstelling stadsvernieuwing standaard RAW Bepalingen subjectieve cumulatie UAV-GC 2005 verrekenprijzen voorkeursrecht voorwaardelijke inschrijving wetswijziging Wet voorkeursrecht gemeenten WOB-verzoek
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: