herstelwet

crisis- en herstelwet

Crisis- en Herstelwet is wolf in schaapskleren Auteur(s) Groot, J.F. de en A. de Snoo Datum uitgifte okt 2009 Bron Houthoff Buruma De regering heeft op Prinsjesdag het wetsvoorstel voor de Crisis- en Herstelwet gepresenteerd. Zij trotseerde daarmee vernietigende kritiek van de Raad van State. Twee weken eerder betoogden Aaldert ten Veen en Friso de Zeeuw dat op het wetsontwerp niet zou moeten worden afgedongen door juridische scherpslijpers en belangengroepen (FD, 3 sept). Deze zwaluw zou zomer moeten maken, aldus de auteurs. De gepresenteeerde wet blijkt echter een wolf in schaapskleren. Het wetsvoorstel blijkt naast enkele zinvolle wijzigingen grotendeels te bestaan uit wetswijzigingen die de praktijk wel op zijn kop zetten, maar niet tot versnelling of verbetering zullen leiden, om nog maar te zwijgen over de voorstellen waar elke relatie met crisis of herstel ontbreekt. Positief is de introductie van het ‘relativiteitsvereiste’ bij bestuursrechtelijke procedures. Klagers zullen slechts tegen besluiten kunnen opkomen indien een eigen relevant belang is geschonden. Dit zal een deel van de ‘beroepsklagers’ buiten spel zetten. Minder effectief, of zelfs contraproductief, lijken andere voorstellen. Zo wordt voorgesteld milieuontwikkelingsgebieden aan te wijzen waar bij algemene maatregel van bestuur voor tien jaar mag worden afgeweken van regels ter bescherming van natuur en milieu. De afwijkingsruimte is echter, gezien de Europese milieuregels waaraan onverkort moet worden voldaan, zeer beperkt. Daarnaast wordt op deze manier een milieuprobleem naar de toekomst verplaatst. Verder wordt voor de versnelling van woningbouwprojecten een projectuitvoeringsbesluit in het leven geroepen. In zo’n door de gemeenteraad te nemen besluit gaan alle normaliter benodigde toestemmingen op. Regulier bevoegde bestuursorganen raken hun bevoegdheden kwijt. De Raad van State zal als enige en hoogste rechter binnen vier maanden over een dergelijk besluit uitspraak moeten doen. Het is de vraag of dit mogelijk is, zeker als ook de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak zal moeten adviseren. De gevolgen voor de doorlooptijd van andere zaken laten zich raden. Een derde voorbeeld is dat in het onteigeningsrecht alle procedures centraal bij de minister worden ondergebracht. Decentrale overheden, die bij uitstek de noodzaak van onteigening kunnen beoordelen, moeten die bevoegdheid afgeven. De regering erkent dat dit in strijd is met het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, maar passeert dit met een beroep op de crisis. Op de te voorziene onteigeningsrechtelijke problemen en het gebrek aan capaciteit bij het Rijk gaat de regering niet in. De Raad van State stelt juist voor om het onteigeningsrecht verder te decentraliseren, waarmee daadwerkelijk een versnelling kan worden bereikt. De regering geeft toe dat dit beter zou zijn, maar stelt geen tijd te hebben voor nader onderzoek. Dit is onbegrijpelijk als wordt bedacht dat een integrale herziening van de onteigeningswet inmiddels al 10 jaar lang wordt onderzocht. Na een eerste analyse van het wetsvoorstel blijkt dat de regering met een beroep op de crisis verschillende controversiële wetswijzigingen, waar soms al jaren discussie over bestaat, vóór 1 januari 2010 en contrair aan het advies van de Raad van State wil invoeren, zonder dat de wijzigingen tot versnelling van procedures zullen leiden. Juist een als ‘crisiswet’ gepresenteerd wetsvoorstel moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Alleen zo wordt voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan verworvenheden als rechtszekerheid en rechtsbescherming. Wat ons betreft maakt één zwaluw nog geen zomer. Er is wel degelijk een taak weggelegd voor juristen, belangengroepen en parlement om de wolf van zijn schaapskleren te ontdoen en de Crisis- en Herstelwet tot zijn noodzakelijke kern (bestrijding van de gevolgen van de crisis) terug te brengen. Jan Frans de Groot en Arjen de Snoo, advocaten bij Houthoff Buruma, Amsterdam

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: